Saját kiadású kötet:

Bódy Zsombor (szerk.): Háborúból békébe. A magyar társadalom 1918 után. Budapest, 2018, MTA BTK. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 2.) 348 o.

Juhász Balázs: Trianon és az olasz diplomácia: Dokumentumok a békeszerződés előkészítéséről 1919-1920. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2018. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 1.), 188 o.

Zeidler Miklós: A magyar békeküldöttség naplója. Neuilly – Versailles – Budapest. A forrásszövegeket válogatta, az idegen nyelvű szövegeket fordította, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Zeidler Miklós. 1. kiadás: 2017, MTA BTK TTI, 2., javított kiadás: 2018, Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 311 o.

Simon Attila (szerk.): Csehszlovák iratok a magyar-szlovák államhatár kijelöléséhez (1918-1920). Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2019. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 3.), 229 o.

Révész Tamás: Nem akartak katonát látni? - A magyar állam és hadserege 1918-1919-ben. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2019. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 4.), 289 o.

Glant Tibor (szerk.): Az Egyesült Államok útja Trianonhoz - Az Inquiry és Magyarország jövője, 1917-1918. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2020. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 5.), 272 o.

L. Balogh Béni (szerk.): Románia és az erdélyi kérdés 1918-1920-ban. Dokumentumok. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2020. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 6.), 258 o.

Kooperációban/társkiadásban készült kötet:

Demeter G. - Szulovszky J. (szerk.): Területi egyenlőtlenségek nyomában a történeti Magyarországon. Módszerek és megközelítések. MTA BTK - DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék. Budapest-Debrecen, 2018. 334 o.  ISBN 978-963-416-132-5

Kunt Gergely-L. Balogh Béni-Schmidt Anikó (szerk.): Trianon arcai. Budapest, 2018, Libri. 468 o.

Rapaich Richárd: Antant-ellenőrzés Magyarországon. Sajtó alá rendezte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta: Juhász Balázs. Szeged, 2019, Meritum, 668 o.  

Ablonczy Balázs: Ismeretlen Trianon. Az összeomlás és a békeszerződés történetei, 1918-1921. Jaffa Kiadó, Budapest, 2020. 

 

Cikkek, tanulmányok:

Ablonczy Balázs:

Rettenetes év. A párizsi békekonferencia és Magyarország, 1919-1920. Rubicon, 2017. 7-8. sz. 4-13. o.

Mária királyné. Románia „titkos fegyvere”. Rubicon, 2017. 7-8. sz. 32-33. o.

Vörös ország. Az antant képviselői a Magyar Tanácsköztársaságról. Rubicon, 2017. 7-8. sz. 38-39. o.

Napok Neuillyben: Barkóczy György, Popovics Sándor, Teleki Pál. In: Kunt Gergely-L. Balogh Béni-Schmidt Anikó (szerk.): Trianon arcai. Budapest, 2018, Libri. 402-425. o. (forrásközlés)

Székely identitásépítés Magyarországon a két világháború között. In: Orbán Zsolt (szerk.): Székelyföld és a Nagy Háború. Tanulmánykötet az első világháború centenáriuma alkalmából. Csíkszereda, 2018, Csíkszereda Kiadóhivatal. 467-485. o.

A kikötő lakói. Fiumei magyarok a két világháború között. Rubicon, 2018. 3-4. sz. 174-181. o.

Superman in Exile – The Szekler/Székely community in Hungary after the First World War between ideological projection and a bid for emancipation. Center for Advanced Studies, Ludwig-Maximilians-Universität, München, 2018. január 29-30. Konferencia címe: Representing Migration: The Legacy of Post-Imperial Migrations from World War I to the Cold War. (conference paper)

“We should have stayed where we came from.” Refugee Policies of the Hungarian State between 1918 and 1924. Association for the Study of Nationalities – European Conference, Nationalism in Uncertain Times, Karl-Franzens Universitat, Graz, 2018. július 5. (conference paper)

„Ti, akik jóban-rosszban utolsó lehelletig magyarok vagytok”. A magyar zsidóság az 1918-as összeomlásban és forradalomban. Szombat, 2018 október, 32-34. o.

Mi lett volna, ha nincs Trianon? Rubicon 2018. 10. sz. 18-28. o.

Menni vagy maradni? Az 1918 utáni távozás és a helyben maradás motívumai az emlékiratokban. Pro Minoritate, 2018/tél 77-99.

Száz év után. A Magyar Tudományos Akadémia Lendület-Trianon 100 Kutatócsoportjának kutatásairól. Új Nézőpont, 2019. 6 (2). 63-70. o.

Az alezredes. Ki is volt valójában Fernand Vix? In: Búr Gábor (főszerk.): Az Eiffel-torony árnyékában. Majoros István 70 éves. Budapest, 2019, ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. 15-25. o. ISBN: 9789634891673

Menekülő tárgyak. „Műtárgymentés” Magyarországon 1918-1920 között. Múzeumcafé 75-76. (2020), 51-79. o.

Kérészállam, interregnum, wilsonizmus. Az átmeneti államok kategóriái. Rubicon 2020. 4. sz. 4-7. o.

„Kétéltűek”? A Trianon utáni menekülés és annak rajzai a korszak irodalmában. Korunk 2020. 5. sz. 110-122. o.

Száz év után. Magyar külpolitika és a békeszerződés következményei. Rubicon 2020/6-7. sz. 4-11. o.

Gyulafehérvár 1918. Erdély hajdani székvárosa és a román nemzetgyűlés. Rubicon 2020/6-7. sz. 50-59. o.

Bittera Éva

Hajas Antalné naplója. Trianon arcai, 99-110. o.

A nyugat-magyarországi helyzet arisztokrata szemmel: Batthyányné Coreth Mária Terézia, lánya, Batthyány Lujza és Esterházy Mária feljegyzései. Trianon arcai, 393-401. o.

Bódy Zsombor:

Bódy Zsombor: Vér és kenyér. Gabonaellátás 1919-ben a megszállt Magyarországon. Rubicon, 2017. 7-8. sz. 34-37. o.

Elitek a két világháború közötti Magyarországon. Századvég 2017. 3. sz. 5-29. o.

Gyár és földbirtok a Nagy Háborúban és az összeomlásban. Századok, 2018. 6. 1261-1292. o.

Élelmiszer-ellátás piac és kötött gazdálkodás között a háború és az összeomlás idején. In: Bódy Zsombor (szerk.): Háborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után: Konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán. Budapest, 2018, MTA BTK TTI. 151-194. o.

Glant Tibor:

Az Amerikai Egyesült Államok hadba lépése 1917-ben. Korunk (Kolozsvár), 2017. február. 11-21.

Glant Tibor-Juhász Balázs-Ablonczy Balázs: Nemzetközi segély- és segítőakciók a volt Osztrák–Magyar Monarchia területén (1918–1923). Századok, 2018. 6. sz. 1321-1352. o.

Segélyezés és politika. A kétoldalú amerikai–magyar kapcsolatok kialakítása 1919-ben. Századok, 2020. 3. sz. 495-518. o.

Tudományos béke. Az amerikai béke-előkészületek és Magyarország. Rubicon 2020/6-7. sz. 76-91. o.

Győri Róbert:

A területi revízió tudományos érvei. A magyar földrajztudomány Nagy-Magyarország mellett. Rubicon, 2017. 7-8. sz. 62-67. o.

Trianon and its aftermath: British geography and the 'dismemberment' of Hungary, c. 1915-c. 1922. Scottish Geographical Journal, Vol. 135, 2019. 1-2. (with Charles W. J. Withers)

Győri Róbert – Charles W. J. Withers: Trianon és a brit földrajz I. Földrajzi Közlemények, 2020. 2. sz. 201–220.

Hornyák Árpád:

Marko Protić szerb ortodox esperes emlékei az 1918. novemberi szabadkai impériumváltásról. Trianon arcai, 300-314. o.

A Baranya-bajai Szerb-Magyar Köztársaság. 1921. augusztus 14-21. Rubicon 2020. 4. sz. 26-33. o.

A magyar–jugoszláv határ megvonása. Korunk 2020. 5. sz. 36-47. o.

L. Balogh Béni

Trianon arcai. Naplók, visszaemlékezések, levelek. Szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta: Kunt Gergely ‒ L. Balogh Béni ‒ Schmidt Anikó. Libri Kiadó ‒Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, 2018.

A föderalizmustól az egyesülésig ‒ Alexandru Vaida Voevod és Nagy-Románia megteremtése. Pro Minoritate 2018. Nyár, 15‒27. o.

Erdély Nagy-Romániában, 1918‒1919. Új Szó 2019. április 6‒7. 14‒15. o.

„Romániának oda kell adni Erdélyt”. A magyar‒román határ kijelölése a békekonferencián. Korunk, 2020. 5. sz. 14‒24. o.

Erdély megszerzése ‒ Románia és az erdélyi kérdés 1918‒1920-ban. In: Románia és az erdélyi  kérdés 1918‒1920-ban. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta L. Balogh Béni. Bölcsészettudományi Kutatóközpont ‒ Történettudományi Intézet, Budapest, 2020, 9‒66. o.

A Dnyesztertől a Tiszáig. Román célok a párizsi békekonferencián. Rubicon 2020/6-7. sz. 60‒67. o.

Mészáros Andor

Tarczay Gizella naplója. In: Trianon arcai, 50-78. o.

Murber Ibolya:

Az osztrák és a magyar válságkezelés 1918–1920. Hasonlóságok és különbségek a közös birodalom összeomlását követően. Századok, 2018. 6. sz. 1293-1320. o.

Nagy Szabolcs:

A Székely Hadosztály. Rubicon, 2017. 7-8. sz. 40-51.

Az 1916-os erdélyi betörés egyes hatásai a háromszéki nemzetiségi együttélésre
Belvedere Meridionale (ISSN: 1419-0222) (eISSN: 2064-5929) XXIX: (3) 33-41. o. (2017)

A Székely Hadosztály. In: Orbán Zsolt (szerk.): Székelyföld és a Nagy Háború: Tanulmánykötet az első világháború centenáriuma alkalmából. Csíkszereda: Csíkszereda Kiadóhivatal, 2018. 82-98. o.

Révész Tamás:

1918: az erőszak éve. Rubicon, 2017. 7-8. sz. 14-23.

For the 'freedom and unity' of Carinthia? New perspectives on the military remobilization in the Carinthian borderland war (1918-1919). In: First World War Studies 2017. 7:3. 265-286. o. Paper: https://doi.org/10.1080/19475020.2017.1333018  

Nemzeti vagy vörös? A Vörös Hadsereg mozgósítása 1919-ben. Rubicon 2019. 4. sz. 18-25. o.

Post-war Turmoil and Violence (Hungary). In: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War. Berlin, 2019, Freie Universität Berlin. 

Tőrdöfés? Az Osztrák-Magyar Monarchia Hadseregének Felbomlása 1918 őszén. In: Hermann Róbert - Ligeti Dávid (szerk.): 1918 - A Nagy Összeomlás. Budapest, 2019, Országház Könyvkiadó. 95-114. o.  

Baltikum. Államok, katonák, katonaállamok. Rubicon 2020. 4. sz. Online plusz. 

Előre a Szlovák Tanácsköztársaságért? A felvidéki hadjárat. Rubicon 2020/6-7. sz. 120-127. o.

Romsics Gergely:

Carlo Moos. Habsburg post mortem. Betrachtungen zum Weiterleben der Habsburgermonarchie. Vienna: Böhlau Verlag, 2016. Austrian History Yearbook, Vol. 49. (April 2018). 321-323. o.https://doi.org/10.1017/S0067237818000474

1918: Der Ausgangspunkt ungarischen aussenpolitischen Denkens im 20. Jahrhundert. Der Donauraum - Zeitschrift des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa. 62. évf. Elfogadva, közlés alatt.

A magyar külpolitika útkeresése, 1919–1923. Korunk 2020. 5. sz. 85-99. o.           

Simon Attila:

Simon Attila: Kassa három megszállása. Párhuzamok és tanulságok. Történelmi Szemle, 2017. 4. sz. 569-590. o. 

Szeghy-Gayer Veronika:

Faragó Ödön színházigazgató az 1918–1919-es kassai impériumváltásról. Trianon arcai, 272-291. o.

Államfordulat és az újrastrukturálódó helyi elit Bártfán 1918 és 1924 között. Századok, 2018. 6. sz. 1215-1236. o.

Le renouvellement des élites locales dans les villes de Slovaquie orientale, 1919–1923. Párizs INALCO, 2018. június 14-16. Konferencia címe: Approches locales de la sortie de guerre des territoires austro-hongrois. (conference paper)

Régi és új világ – Blanár Béla kassai polgármester. 2018. október 9. Somorja. Konferencia címe: Na hranici dvoch svetov. Vznik Československa a zmeny na lokálnej úrovni 1918/1919. Két világ határán. Csehszlovákia megalakulása és a helyi átmenetek, 1918/1919. A Magyar-szlovák Történész Vegyes Bizottság, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, az MTA BTK Történettudományi Intézete, a Szlovák Történelmi Társulat és a Fórum Kisebbségkutató Intézetének tudományos konferenciája.

Violence against civilians in Košice after the creation of Czechoslovakia, Bécs, 2018. December 12. Konferencia címe: Years of Violence, The First World War and its Aftermath in Austria and Hungary 1914-1920. Bécsi Collegium Hungaricum és Ludwig Boltzmann Institut.

Zbierka dokumentov Miklósa Molnára o štátnom prevrate v Košiciach v rokoch 1918-1919. In: Pavlovič, Richard; Tokárová, Lucia (szerk.): Na ceste k slovenskej štátnosti. Bratislava, Štátny archív v Košiciach, 2018. 99-113. o.

Civilek elleni erőszak Kassán: Az első csehszlovák megszállás hónapjai (1918.december-1919. június). In: Müller, Rolf; Takács, Tibor; Tulipán, Éva (szerk.) Terror 1918-1919 : Forradalmárok, ellenforradalmárok, megszállók. Budapest, Magyarország : Jaffa Kiadó, (2019) pp. 53-83. o.

Eljött a csehszlovák "republika". Múlt-kor 2020. nyár 50-57. o.

Szűts István Gergely:

Elűzöttek. Menekültek, optánsok, vagonlakók. Rubicon, 2017. 7-8. sz. 52-61. o.

Egy káplán patriálásai, 1919-1922 in: Pro Minoritate 3. 2017. 32-43. o.

Aradi menekültek Csonka-Magyarországon: Priegl László levelezése. In: Trianon arcai, 426-441. o.

Optálási jegyzőkönyvek mint a trianoni menekültkérdés forrásai. Századok, 2018. 6. sz. 1236-1260. o.

A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola könyvárának költözései 1918 után. Múzeumcafé 75-76. (2020), 123-141. o.

Vallasek Júlia: 

Gyógyítható-e a Té-szindróma? Trianon alakváltozatai a kortárs magyar prózában. Pro Minoritate 2018/tél 100-130. o.

Zahorán Csaba:

Változó Székelyföld (bevezetés). (Patakfalvi Czirják Ágnessel) Replika 105. sz. 2017/5. 85–89. o.

A román nemzet határai – régió és identitás Székelyföldön és a Moldovai Köztársaságban. (Patakfalvi-Czirják Ágnessel) Replika 105. sz. 2017/5. 107–145. o.

Rúzs és bocskor. Román-magyar történetek 1919-ben. Rubicon 2017. 7-8. sz. 24-31. o. (Ablonczy Balázzsal)

Sorscsapásokról tárgyilagosan. Romsics Ignác: Erdély elvesztése 1918–1947. Budapest: Helikon, 2018. (recenzió) Regio 2018/4. 259-268. o.

Reciklált történelem - a múlt instrumentalizálása a jelenlegi magyar és román nemzetépítésben. AETAS, 2019/1. 18-37. o.

Utopias in the Shadow of Catastrophe: The Idea of Székely Self-determination after the Collapse of Austria-Hungary (Bárdi Nándorral). In: Angela Ilić, Florian Kührer-Wielach, Irena Samide, Tanja Žigon (szerk.): Blick ins Ungewisse. Visionen und Utopien im Donau-Karpaten-Raum 1917 und danach. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2019. 73–93. o.

Erdély elvesztése 1918–1947 [The loss of Transylvania 1918–1947]. By Ignác Romsics. Budapest: Helikon, 2018. 452 pp. Hungarian Historical Review 2019/1. 245-247. o.

"Addig a békesség, mig szomszéd akarja". Trianon és a magyar-szomszéd viszony napjainkban. Történelmi Szemle 2019/4. 731-743. o.

Útkereső történészek. Megjegyzések egy lezáratlan eszmecsere margójára. Történelmi Szemle 2019/4. 777-788. o. (Romsics Gergellyel)

Egy meg nem született ország. Székelyföld önrendelkezése 1918-tól napjainkig. Rubicon 2020. 4. sz.44-53. o.

Nagy-Románia születése. Rubicon 2020/6-7. sz. 68-75. o.

Zeidler Miklós:

A magyar békedelegáció naplói. Múlt-Kor, 2018. nyár. 12–17.

A Nemzetek Szövetsége Székelyföldön. Részlet Erik Colban 1923. évi útinaplójából. In: Székelyföld és a Nagy Háború. Tanulmányok az első világháború centenáriuma alkalmából. Szerkesztette: Orbán Zsolt. Csíkszereda, Csíkszereda Kiadóhivatal, 2018. 427–466.

A párizsi magyar békedelegáció törekvései – különös tekintettel Erdélyre. Korunk 2020. 5. sz. 61-73. o.

A trianoni béke. Szerződés vagy diktátum? Rubicon 2020/6-7. sz. 12-27. o.