Saját kiadású kötet:

Bódy Zsombor (szerk.): Háborúból békébe. A magyar társadalom 1918 után. Budapest, 2018, MTA BTK. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 2.) 348 o.

Juhász Balázs: Trianon és az olasz diplomácia: Dokumentumok a békeszerződés előkészítéséről 1919-1920. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2018. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 1.), 188 o.

Zeidler Miklós: A magyar békeküldöttség naplója. Neuilly – Versailles – Budapest. A forrásszövegeket válogatta, az idegen nyelvű szövegeket fordította, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Zeidler Miklós. 1. kiadás: 2017, MTA BTK TTI, 2., javított kiadás: 2018, Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 311 o.

Simon Attila (szerk.): Csehszlovák iratok a magyar-szlovák államhatár kijelöléséhez (1918-1920). Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2019. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 3.), 229 o.

Révész Tamás: Nem akartak katonát látni? - A magyar állam és hadserege 1918-1919-ben. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2019. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 4.), 289 o.

Glant Tibor (szerk.): Az Egyesült Államok útja Trianonhoz - Az Inquiry és Magyarország jövője, 1917-1918. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2020. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 5.), 272 o.

L. Balogh Béni (szerk.): Románia és az erdélyi kérdés 1918-1920-ban. Dokumentumok. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2020. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 6.), 258 o.

Kooperációban/társkiadásban készült kötet:

Demeter G. - Szulovszky J. (szerk.): Területi egyenlőtlenségek nyomában a történeti Magyarországon. Módszerek és megközelítések. MTA BTK - DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék. Budapest-Debrecen, 2018. 334 o.  ISBN 978-963-416-132-5

Kunt Gergely-L. Balogh Béni-Schmidt Anikó (szerk.): Trianon arcai. Budapest, 2018, Libri. 468 o.

Rapaich Richárd: Antant-ellenőrzés Magyarországon. Sajtó alá rendezte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta: Juhász Balázs. Szeged, 2019, Meritum, 668 o.  

Ablonczy Balázs: Ismeretlen Trianon. Az összeomlás és a békeszerződés történetei, 1918-1921. Jaffa Kiadó, Budapest, 2020. 

 

Cikkek, tanulmányok:

Ablonczy Balázs:

Rettenetes év. A párizsi békekonferencia és Magyarország, 1919-1920. Rubicon, 2017. 7–8. sz. 4–13. o.

Mária királyné. Románia „titkos fegyvere”. Rubicon, 2017. 7–8. sz. 32–33. o.

Vörös ország. Az antant képviselői a Magyar Tanácsköztársaságról. Rubicon, 2017. 7–8. sz. 38–39. o.

Napok Neuillyben: Barkóczy György, Popovics Sándor, Teleki Pál. In: Kunt Gergely-L. Balogh Béni-Schmidt Anikó (szerk.): Trianon arcai. Budapest, 2018, Libri. 402–425. o. (forrásközlés)

Székely identitásépítés Magyarországon a két világháború között. In: Orbán Zsolt (szerk.): Székelyföld és a Nagy Háború. Tanulmánykötet az első világháború centenáriuma alkalmából. Csíkszereda, 2018, Csíkszereda Kiadóhivatal. 467–485. o.

A kikötő lakói. Fiumei magyarok a két világháború között. Rubicon, 2018. 3-4. sz. 174–181. o.

Superman in Exile – The Szekler/Székely community in Hungary after the First World War between ideological projection and a bid for emancipation. Center for Advanced Studies, Ludwig-Maximilians-Universität, München, 2018. január 29-30. Konferencia címe: Representing Migration: The Legacy of Post-Imperial Migrations from World War I to the Cold War. (conference paper)

“We should have stayed where we came from.” Refugee Policies of the Hungarian State between 1918 and 1924. Association for the Study of Nationalities – European Conference, Nationalism in Uncertain Times, Karl-Franzens Universitat, Graz, 2018. július 5. (conference paper)

„Ti, akik jóban-rosszban utolsó lehelletig magyarok vagytok”. A magyar zsidóság az 1918-as összeomlásban és forradalomban. Szombat, 2018 október, 32–34. o.

Mi lett volna, ha nincs Trianon? Rubicon 2018. 10. sz. 18–28. o.

Menni vagy maradni? Az 1918 utáni távozás és a helyben maradás motívumai az emlékiratokban. Pro Minoritate, 2018/tél 77–99.

Száz év után. A Magyar Tudományos Akadémia Lendület-Trianon 100 Kutatócsoportjának kutatásairól. Új Nézőpont, 2019. 6 (2). 63–70. o.

Az alezredes. Ki is volt valójában Fernand Vix? In: Búr Gábor (főszerk.): Az Eiffel-torony árnyékában. Majoros István 70 éves. Budapest, 2019, ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. 15–25. o. ISBN: 9789634891673

Menekülő tárgyak. „Műtárgymentés” Magyarországon 1918-1920 között. Múzeumcafé 75–76. (2020), 51–79. o.

Kérészállam, interregnum, wilsonizmus. Az átmeneti államok kategóriái. Rubicon 2020. 4. sz. 4–7. o.

„Kétéltűek”? A Trianon utáni menekülés és annak rajzai a korszak irodalmában. Korunk 2020. 5. sz. 110-122. o.

Száz év után. Magyar külpolitika és a békeszerződés következményei. Rubicon 2020/6-7. sz. 4–11. o.

Gyulafehérvár 1918. Erdély hajdani székvárosa és a román nemzetgyűlés. Rubicon 2020/6-7. sz. 50-59. o.

A párizsi békekonferencia és a Tanácsköztársaság. In: Ligeti Dávid, Vörös Boldizsár (szerk.): „... minden édenek neve vad poklokat büvöl…” A Magyarországi Tanácsköztársaság. Budapest, 2020, Országház Könyvkiadó. 109–119. o.

Trianonról - 100 év múltán. Bevezető (Romsics Ignáccal). Magyar Tudomány 2020. 6. sz. 725–726. o.

Százéves adósság. A Lendület Trianon 100 Kutatócsoport eredményeiről. Magyar Tudomány 2020. 6. sz. 786–794. o.

Bittera Éva

Hajas Antalné naplója. Trianon arcai, 99–110. o.

A nyugat-magyarországi helyzet arisztokrata szemmel: Batthyányné Coreth Mária Terézia, lánya, Batthyány Lujza és Esterházy Mária feljegyzései. Trianon arcai, 393–401. o.

Bódy Zsombor:

Bódy Zsombor: Vér és kenyér. Gabonaellátás 1919-ben a megszállt Magyarországon. Rubicon, 2017. 7–8. sz. 34–37. o.

Elitek a két világháború közötti Magyarországon. Századvég 2017. 3. sz. 5–29. o.

Gyár és földbirtok a Nagy Háborúban és az összeomlásban. Századok, 2018. 6. 1261–1292. o.

Élelmiszer-ellátás piac és kötött gazdálkodás között a háború és az összeomlás idején. In: Bódy Zsombor (szerk.): Háborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után: Konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán. Budapest, 2018, MTA BTK TTI. 151–194. o.

A magyar társadalom az első világháború és Trianon után. Magyar Tudomány 2020. 6. sz. 761–773. o.

Glant Tibor:

Az Amerikai Egyesült Államok hadba lépése 1917-ben. Korunk (Kolozsvár), 2017. február. 11–21.

Glant Tibor-Juhász Balázs-Ablonczy Balázs: Nemzetközi segély- és segítőakciók a volt Osztrák–Magyar Monarchia területén (1918–1923). Századok, 2018. 6. sz. 1321–1352. o.

Segélyezés és politika. A kétoldalú amerikai–magyar kapcsolatok kialakítása 1919-ben. Századok, 2020. 3. sz. 495–518. o.

Tudományos béke. Az amerikai béke-előkészületek és Magyarország. Rubicon 2020. 6–7. sz. 76–91. o.

Győri Róbert:

A területi revízió tudományos érvei. A magyar földrajztudomány Nagy-Magyarország mellett. Rubicon, 2017. 7–8. sz. 62–67. o.

Trianon and its aftermath: British geography and the 'dismemberment' of Hungary, c. 1915–c. 1922. Scottish Geographical Journal, Vol. 135, 2019. 1–2. (with Charles W. J. Withers)

Győri Róbert – Charles W. J. Withers: Trianon és a brit földrajz I. Földrajzi Közlemények, 2020. 2. sz. 201–220.

Hornyák Árpád:

Marko Protić szerb ortodox esperes emlékei az 1918. novemberi szabadkai impériumváltásról. Trianon arcai, 300–314. o.

A Baranya-bajai Szerb-Magyar Köztársaság. 1921. augusztus 14–21. Rubicon 2020. 4. sz. 26–33. o.

A magyar–jugoszláv határ megvonása. Korunk 2020. 5. sz. 36–47. o.

L. Balogh Béni

Trianon arcai. Naplók, visszaemlékezések, levelek. Szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta: Kunt Gergely ‒ L. Balogh Béni ‒ Schmidt Anikó. Libri Kiadó ‒ Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, 2018.

A föderalizmustól az egyesülésig ‒ Alexandru Vaida Voevod és Nagy-Románia megteremtése. Pro Minoritate 2018. Nyár, 15‒27. o.

Erdély Nagy-Romániában, 1918‒1919. Új Szó 2019. április 6‒7. 14‒15. o.

„Romániának oda kell adni Erdélyt”. A magyar‒román határ kijelölése a békekonferencián. Korunk, 2020. 5. sz. 14‒24. o.

Erdély megszerzése ‒ Románia és az erdélyi kérdés 1918‒1920-ban. In: Románia és az erdélyi  kérdés 1918‒1920-ban. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta L. Balogh Béni. Bölcsészettudományi Kutatóközpont ‒ Történettudományi Intézet, Budapest, 2020, 9‒66. o.

A Dnyesztertől a Tiszáig. Román célok a párizsi békekonferencián. Rubicon 2020/6-7. sz. 60‒67. o.

Mészáros Andor

Tarczay Gizella naplója. In: Trianon arcai, 50–78. o.

Murber Ibolya:

Az osztrák és a magyar válságkezelés 1918–1920. Hasonlóságok és különbségek a közös birodalom összeomlását követően. Századok, 2018. 6. sz. 1293–1320. o.

Nagy Szabolcs:

A Székely Hadosztály. Rubicon, 2017. 7-8. sz. 40–51.

Az 1916-os erdélyi betörés egyes hatásai a háromszéki nemzetiségi együttélésre
Belvedere Meridionale (ISSN: 1419-0222) (eISSN: 2064-5929) XXIX: (3) 33–41. o. (2017)

A Székely Hadosztály. In: Orbán Zsolt (szerk.): Székelyföld és a Nagy Háború: Tanulmánykötet az első világháború centenáriuma alkalmából. Csíkszereda: Csíkszereda Kiadóhivatal, 2018. 82–98. o.

Révész Tamás:

1918: az erőszak éve. Rubicon, 2017. 7–8. sz. 14–23.

For the 'freedom and unity' of Carinthia? New perspectives on the military remobilization in the Carinthian borderland war (1918-1919). In: First World War Studies 2017. 7:3. 265–286. o. Paper: https://doi.org/10.1080/19475020.2017.1333018  

Nemzeti vagy vörös? A Vörös Hadsereg mozgósítása 1919-ben. Rubicon 2019. 4. sz. 18–25. o.

Post-war Turmoil and Violence (Hungary). In: 1914–1918, online. International Encyclopedia of the First World War. Berlin, 2019, Freie Universität Berlin. 

Tőrdöfés? Az Osztrák–Magyar Monarchia Hadseregének Felbomlása 1918 őszén. In: Hermann Róbert - Ligeti Dávid (szerk.): 1918  A Nagy Összeomlás. Budapest, 2019, Országház Könyvkiadó. 95–114. o.  

Baltikum. Államok, katonák, katonaállamok. Rubicon 2020. 4. sz. Online plusz. 

Előre a Szlovák Tanácsköztársaságért? A felvidéki hadjárat. Rubicon 2020. 6–7. sz. 120–127. o.

Az ezeréves hazáért? A Tanácsköztársaság sikeres mozgósítása 1919 májusában. In: Ligeti Dávid, Vörös Boldizsár (szerk.): „... minden édenek neve vad poklokat büvöl…” A Magyarországi Tanácsköztársaság. Budapest, 2020, Országház Könyvkiadó. 141–160. o.

Egy új hadsereg? A Károlyi-kormány katonapolitikája osztrák-magyar összehasonlításban. Magyar Tudomány 2020. 6. sz. 738–748. o.

Romsics Gergely:

Carlo Moos. Habsburg post mortem. Betrachtungen zum Weiterleben der Habsburgermonarchie. Vienna: Böhlau Verlag, 2016. Austrian History Yearbook, Vol. 49. (April 2018). 321–323. o.https://doi.org/10.1017/S0067237818000474

1918: Der Ausgangspunkt ungarischen aussenpolitischen Denkens im 20. Jahrhundert. Der Donauraum - Zeitschrift des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa. 62. évf. Elfogadva, közlés alatt.

A magyar külpolitika útkeresése, 1919–1923. Korunk 2020. 5. sz. 85–99. o.

Sárándi Tamás:

Tanácsköztársaság a végeken. Szatmárnémeti 27 napja. In: Ligeti Dávid, Vörös Boldizsár (szerk.): „... minden édenek neve vad poklokat büvöl…” A Magyarországi Tanácsköztársaság. Budapest, 2020, Országház Könyvkiadó. 217–234. o.

Simon Attila:

Simon Attila: Kassa három megszállása. Párhuzamok és tanulságok. Történelmi Szemle, 2017. 4. sz. 569–590. o. 

Szeghy-Gayer Veronika:

Faragó Ödön színházigazgató az 1918–1919-es kassai impériumváltásról. Trianon arcai, 272–291. o.

Államfordulat és az újrastrukturálódó helyi elit Bártfán 1918 és 1924 között. Századok, 2018. 6. sz. 1215–1236. o.

Le renouvellement des élites locales dans les villes de Slovaquie orientale, 1919–1923. Párizs INALCO, 2018. június 14–16. Konferencia címe: Approches locales de la sortie de guerre des territoires austro-hongrois. (conference paper)

Régi és új világ – Blanár Béla kassai polgármester. 2018. október 9. Somorja. Konferencia címe: Na hranici dvoch svetov. Vznik Československa a zmeny na lokálnej úrovni 1918/1919. Két világ határán. Csehszlovákia megalakulása és a helyi átmenetek, 1918/1919. A Magyar-szlovák Történész Vegyes Bizottság, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, az MTA BTK Történettudományi Intézete, a Szlovák Történelmi Társulat és a Fórum Kisebbségkutató Intézetének tudományos konferenciája.

Violence against civilians in Košice after the creation of Czechoslovakia, Bécs, 2018. December 12. Konferencia címe: Years of Violence, The First World War and its Aftermath in Austria and Hungary 1914–1920. Bécsi Collegium Hungaricum és Ludwig Boltzmann Institut.

Zbierka dokumentov Miklósa Molnára o štátnom prevrate v Košiciach v rokoch 1918–1919. In: Pavlovič, Richard; Tokárová, Lucia (szerk.): Na ceste k slovenskej štátnosti. Bratislava, Štátny archív v Košiciach, 2018. 99–113. o.

Civilek elleni erőszak Kassán: Az első csehszlovák megszállás hónapjai (1918.december-1919. június). In: Müller, Rolf; Takács, Tibor; Tulipán, Éva (szerk.) Terror 1918-1919 : Forradalmárok, ellenforradalmárok, megszállók. Budapest, Magyarország : Jaffa Kiadó, (2019) pp. 53–83. o.

Eljött a csehszlovák "republika". Múlt-kor 2020. nyár 50–57. o.

Szűts István Gergely:

Elűzöttek. Menekültek, optánsok, vagonlakók. Rubicon, 2017. 7–8. sz. 52–61. o.

Egy káplán patriálásai, 1919-1922 in: Pro Minoritate 3. 2017. 32–43. o.

Aradi menekültek Csonka-Magyarországon: Priegl László levelezése. In: Trianon arcai, 426–441. o.

Optálási jegyzőkönyvek mint a trianoni menekültkérdés forrásai. Századok, 2018. 6. sz. 1236–1260. o.

A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola könyvárának költözései 1918 után. Múzeumcafé 75–76. (2020), 123–141. o.

Vallasek Júlia: 

Gyógyítható-e a Té-szindróma? Trianon alakváltozatai a kortárs magyar prózában. Pro Minoritate 2018/tél 100–130. o.

Zahorán Csaba:

Változó Székelyföld (bevezetés). (Patakfalvi Czirják Ágnessel) Replika 105. sz. 2017/5. 85–89. o.

A román nemzet határai – régió és identitás Székelyföldön és a Moldovai Köztársaságban. (Patakfalvi-Czirják Ágnessel) Replika 105. sz. 2017/5. 107–145. o.

Rúzs és bocskor. Román-magyar történetek 1919-ben. Rubicon 2017. 7–8. sz. 24–31. o. (Ablonczy Balázzsal)

Sorscsapásokról tárgyilagosan. Romsics Ignác: Erdély elvesztése 1918–1947. Budapest: Helikon, 2018. (recenzió) Regio 2018/4. 259–268. o.

Reciklált történelem - a múlt instrumentalizálása a jelenlegi magyar és román nemzetépítésben. AETAS, 2019/1. 18–37. o.

Utopias in the Shadow of Catastrophe: The Idea of Székely Self-determination after the Collapse of Austria-Hungary (Bárdi Nándorral). In: Angela Ilić, Florian Kührer-Wielach, Irena Samide, Tanja Žigon (szerk.): Blick ins Ungewisse. Visionen und Utopien im Donau-Karpaten-Raum 1917 und danach. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2019. 73–93. o.

Erdély elvesztése 1918–1947 [The loss of Transylvania 1918–1947]. By Ignác Romsics. Budapest: Helikon, 2018. 452 pp. Hungarian Historical Review 2019. 1. 245–247. o.

"Addig a békesség, mig szomszéd akarja". Trianon és a magyar-szomszéd viszony napjainkban. Történelmi Szemle 2019. 4. 731–743. o.

Útkereső történészek. Megjegyzések egy lezáratlan eszmecsere margójára. Történelmi Szemle 2019. 4. 777–788. o. (Romsics Gergellyel)

Egy meg nem született ország. Székelyföld önrendelkezése 1918-tól napjainkig. Rubicon 2020. 4. sz.44–53. o.

Nagy-Románia születése. Rubicon 2020/6–7. sz. 68–75. o.

Trianon párhuzamos emlékezetei: A történelmi Magyarország felbomlása a rendszerváltás utáni szlovák és román történetírásban. Magyar Tudomány 2020. 6. sz. 774–785. o.

Zeidler Miklós:

A magyar békedelegáció naplói. Múlt-Kor, 2018. nyár. 12–17.

A Nemzetek Szövetsége Székelyföldön. Részlet Erik Colban 1923. évi útinaplójából. In: Székelyföld és a Nagy Háború. Tanulmányok az első világháború centenáriuma alkalmából. Szerkesztette: Orbán Zsolt. Csíkszereda, Csíkszereda Kiadóhivatal, 2018. 427–466.

A párizsi magyar békedelegáció törekvései – különös tekintettel Erdélyre. Korunk 2020. 5. sz. 61–73. o.

A trianoni béke. Szerződés vagy diktátum? Rubicon, 2020. 6–7. sz. 12–27. o.

A Daniélou-misszió. Századok, 2020. 4. sz. 675–724. o.

A trianoni béke megalkotása. Magyar Tudomány 2020. 6. sz. 749–760. o.